[[2005/B4/すなお]]
*壁に沿って動くプログラミング [#p8a43adb]
 task main()
 {
  SetSensor(SENSOR_1,SENSOR_TOUCH);
  SetSensor(SENSOR_3,SENSOR_TOUCH);
 while(true)
 {
  if ((SENSOR_1 == 0) && (SENSOR_3 == 0))
    {
      OnFwd(OUT_A);
      Float(OUT_C);
    }
  if ((SENSOR_1 == 1) && (SENSOR_3 == 0))
    {
      OnFwd(OUT_C);
      OnRev(OUT_A);
      Wait(50);
    }
  if ((SENSOR_1 == 0) && (SENSOR_3 == 1))
    {
      OnFwd(OUT_C);
      Float(OUT_A);
    }
  if ((SENSOR_1 == 1) && (SENSOR_3 == 1))
    {
      OnFwd(OUT_C);
      OnRev(OUT_A);
      Wait(80);
    }
 }
}
 }

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS